Türk Ocakları,  Bakanlar Kurulu’nun 15.05.1954 tarih ve 4/3055 sayılı kararı ile “Amme menfaatine hadim (Kamu Yararına Çalışır) cemiyet” olarak kabul edilmiştir.

 

TÜRK OCAKLARI DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

                                                                                                                                                                                                           2016 Yılı

 

KURULUŞ

 

Madde 1: Genel Merkezi Ankara’da olmak üzere “Türk Ocakları Derneği” adıyla bir dernek kurulmuştur. Türk Ocakları Derneğinin amblemi 1912’de kabul edilen ve tarihî nitelik kazanmış olan, cepheden görülen “Bozkurt” başıdır.


Merkez Yönetim Kurulu, imkân ve şartların elverdiği ölçüde, yurt içinde ve dışında şubeler açabilir. Derneğin siyasetle ilgisi yoktur.

 

DERNEĞİN ÜLKÜSÜ

 

Madde 2: Dernek, millî kültürün (hars), ahlâk ve fikir hayatının geliştirilmesi, millî birliğin kuvvetlendirilmesi,  toplum yapısının sağlamlaştırılması ve Türklüğün yüceltilmesi amacıyla kurulmuştur. Kısaca “Türk Milliyetçiliği” olarak da adlandırılan bu amaç, Derneğin “Millî Ülkü (mefkûre)”südür.

 

ÇALIŞMA ALANLARI

 

Madde 3: Dernek, amacını  gerçekleştirmek için, şu çalışmaları yapar :
a. Amacına uygun olarak sohbetler, seminerler, konferanslar ve çeşitli toplantılar düzenler, Millî ülkünün kuvvetlenmesine ve yayılmasına gayret eder, üyelerini millî fikir ve ülküler konusunda yetiştirir.

 

b. Millî ve mânevi değerler ile ilgili olarak toplumun bilinçlendirilmesine ve bu yolla birlik ve bütünlüğün pekiştirilmesine çalışır.

 

c. Tarihimizde, Milletimizin kaderine tesir etmiş olaylarla ilgili olarak toplantılar ve törenler düzenler. Milletimize hizmet etmiş Türk büyüklerini anar ve yeni nesillere tanıtmaya çalışır.

 

ç. İlim, fikir, kültür ve ülkü sahibi yetkili kimselerin idaresinde, temel konularda çalışma gurupları oluşturur. Varılan sonuçların hayata geçirilmesi için gayret eder.

 

d. Sporun her dalında amatör yarışmalar düzenler.

 

e. Türk edebiyatı, Türk dili, Türk musikisi, Türk tarihi, temsil sanatları ve millî oyunlarla ilgili çalışmalar yapar. Gençlerin bu alanlarda yetişmesi için kurslar açar.

 

f. Dergi, kitap, gazete vb. yayınlar yaparak; tiyatro, sanat toplulukları kurarak, internette web siteleri açıp elektronik mektup ve sohbet gibi değişik imkânlardan yararlanarak, konulu ve belgesel filmler ve diğer sanat eserleri hazırlatarak, özetle gelişen teknolojinin elverdiği yasal bütün yolları kullanarak millî ülküyü yayar.

 

g. Her kademede eğitim kurumları, okullar, yurtlar misafirhaneler ve işletmeler açabilir;

 

h. Millî ülküyü yaymak için ihtiyaç duyulan her konuda çeşitli yarışmalar düzenler. Başarılı öğrencilere burs verip armağanlar dağıtabilir,

 

ı. Türk dilinin korunması, gelişmesi ve yayılması için çalışmalar yapar; Türkler ve yabancılar için, başta Türkçe olmak üzere, Türk Lehçeleri ve yabancı dil kursları açar. Eğitim dilinin Türkçe olmasını benimser ve savunur.

 

i. Türk kültürünü, Türk dilini ve Türk sanatını yıkıcı cereyanlara karşı korumak maksadıyla çalışmalar yapar, ilgilileri uyarıcı projeler hazırlar ve kamu oyunu uyanık tutmaya çaba gösterir.

 

j. Türk Dünyası’nın bütünleşmesini hedef alan her türlü çalışmayı yapar;
k. Merkez Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü alanlarda ödül ve armağanlar koyar ve bunları dağıtır.

 

l) Türkiye’de ve Türk dünyasında ihtiyaç duyulan alanlara yönelik yardım kampanyaları düzenler.

 


DERNEKLİ OLMAK

 

Madde 4: Derneğe üye olmak için aşağıda sayılan niteliklere sahip olmak gerekir:

 

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve 18 yaşını bitirmiş olmak; kanunun gerektirdiği diğer şartları taşımak.

 

b. Çevresinde iyi şöhret yapmış, haysiyet kırıcı bir suç işlememiş olmak,


c. Türk Milliyetçiliği ülküsüne bağlı olmak,

 

ç. Derneklinin, derneği mukaddes sayan bir iman ve ahlâk anlayışı ile çalışan kimse olduğuna inanmak; bu hüviyeti ile dernek dâvâsı ve bilincine ve diğer Türk Ocaklılara sevgi ve saygı ile bağlı olmak,

 

d. Derneğin şerefine, Türk Ocaklılar arasında birliğin korunmasına özen göstermek, bu bağlılığın, millî terbiye ve geleneklerin ülkümüzün gereği olduğuna, dernekten herhangi bir menfaat beklemeksizin çalışmanın asıl olduğuna inanmak,

 

Derneğin Merkezi ve Şubeleri, bu niteliklerin korunması ve yükseltilmesi ile görevlidir.

 

ÜYELİĞE BAŞVURMA

 


Madde 5:
 İstekli, üye olabilmek için derneğin ülkü ve programına inandığına ve 4. maddedeki niteliklerin bulunduğunu belirterek yazılı şekilde müracaat eder; adayın nitelikleri en az altı aydan beri dernek üyesi olan iki kişi tarafından doğrulanır. Şube Yönetim Kurulunca uygun görülmesi halinde istekli dernekli hüviyetini kazanır. Başvuru sahibine bir ay içinde cevap verilmediği ve isteği reddedildiği takdirde. Genel Kurula itiraz hakları vardır. Genel Kurulun verdiği kararlar kesindir.

 

Türk Ocakları Genel Merkezi üye kaydetmez. Kuruluş halindeki şubelerde üyelik işlemleri, Kurucu Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

Şube üyelerinin kimlik bilgileri ve iletişim adresleri (adres, e-posta ve cep telefon numaraları) şube genel kurulu kararı alındığı tarihte, yeni üyelerin kimlik ve iletişim bilgileri her yıl sonunda Genel Merkeze bildirilir.

 

ÜYELİK AİDATI 

 


Madde 6:
 Her üye üyeliğin başlangıcında giriş aidatı ve her sene, yıllık  aidat öder. Bu miktarlar Şube Genel Kurul  toplantılarında belirlenir.

 


ESKİ ÜYELERİN YENİDEN KAYITLARI

 


Madde 7:
 Kabul edilebilir bir sebepten ayrılanlar dışında, istifa eden veya aidatını yapılan uyarılara rağmen iki yıl üst üste ödemediği gerekçesiyle üyelikten çıkarılanlar dışında  bir nedenle ihraç edilen üye derneğe tekrar üye kaydedilmez. Ancak bu durumda olanların Genel Kurul’a başvurma hakları saklıdır

 


ŞEREF
 ÜYELİĞİ

 


Madde 8:
 Millî ülküye veya Türk Ocakları Derneğine maddî-mânevî büyük hizmetler yapmış olanların resimleri, Merkez Yönetim Kurulu kararı ile“Şeref Salonu”na asılır; kendilerine veya vârislerine de bir “Şeref Beratı” verilebilir. Türk Ocakları Derneğine ve Türklüğe hizmet eden vatandaşlarla, Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olmayanlara da Merkez Yönetim Kurulu kararıyla şeref üyeliği verilebilir. Şeref üyeliği, dernek üyeliği hak ve görevlerine yol açmaz.

 


ÜYELİĞİN SONA ERMESİ 

 


Madde 9: 
Üyeliğin sona ermesi aşağıdaki şartlarda gerçekleşir:

 

a)    Üyelik için kanunda ve tüzükte aranılan niteliklerin kaybedilmesi ile kendiliğinden;

 

b)    Her üye yazılı olarak bildirmek suretiyle dernekten çıkabilir. Dilekçe Yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkma işlemi tamamlanmış olur. Üyelikten ayrılma üyenin derneğe olan borçlarını sona erdirmez.

 

c)    Çıkarılma ile: Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıdadır:

 

 
1. Dernek ülküsüne ve programına aykırı hareketlerde bulunulması ve dördüncü maddedeki niteliklerin kaybedilmesi;

 

2. Derneğin kişisel çıkar ve siyasete âlet edilmesi,

 

3. Dernek dışında, Türk Ocakları Derneği ve organları aleyhine propaganda yapılması, hakarette bulunulup karalamaya başvurulması,

 

4. Türk Ocakları Derneğinin birliği ve Dernek üyelerinin aleyhinde yorum ve yayında bulunulması,

 

5. Derneğin itibarına ve menfaatlerine aykırı davranışlara girişilmesi,

 

6. Üye âidatını, yapılan uyarıya rağmen iki yıl üstüste ödememesi,

 

7. İkâmetini bulunduğu şehirden başka bir şehre götürmesi.

 

8. Verilen görevleri yapmaması, dernek faaliyetlerine ilgisiz kalması.

 

Üyelikten çıkarılması gerektiği yolunda bilgi bulunan üyenin savunması alınarak hakkında, Şube Yönetim Kurulunca soruşturma yapılır. Yapılan soruşturma sonunda, Şube Yönetim Kurulu ilgiliye daimî olarak üyelikten çıkarma cezası verdiği takdirde durumu şube kütüğüne kaydeder.İlgilinin şube Genel Kurulunda itiraz hakkı vardır.

 

DERNEĞİN ORGANLARI

 

Madde 10: Türk Ocakları Derneği, Merkezî ve Yerel olmak üzere iki türlü teşkilâta sahiptir. Merkez Organları: Genel Kurul, Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulundan oluşur. Şube Organları: Şube Genel Kurulu,  Şube Yönetim Kurulu ve Denetleme Kuruludur.

 

Bu organların dışında, Genel Merkez ve Şubelerde duyulacak ihtiyaca göre devamlı veya geçici olarak başka kurullar ve komiteler de kurulabilir. Bunların görev, yetki ve sorumlulukları yönerge ile belirlenir.

 

MERKEZ GENEL KURULU  


Madde 11:

 

A.Toplanma şekli zamanı ve yeri:

 

Merkez Genel Kurulu, derneğin en yetkili karar organıdır. Derneğe kayıtlı ve dernek tüzüğüne göre genel kurul toplantısına katılma hakkı bulunan üye veya delegelerden oluşur. Üç yılda bir Nisan ayında Yönetim Kurulunun çağrısıyla dernek merkezinin bulunduğu ilde olağan olarak toplanır.

 

Bunun dışında, Merkez Yönetim veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde yahut genel kurul delegelerinin en az beşte birinin yazılı isteği üzerine   dernek merkezinin bulunduğu ilde Yönetim Kurulunca olağanüstü toplanır ve toplantıya çağıranların belirlediği gündemi görüşür.

 

B.Çağrı usulü:

 

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler; en az on beş gün önceden, toplantının günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya derneğin internet sayfasında ilan edilmek, yazılı olarak bildirilmek, üyenin bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek veya mahalli yayın araçları kullanılmak suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

 

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

C.Toplantı Usûlü Toplantı Yeter Sayısı ve Karar Verme Usûlleri

 

Genel kurula katılma hakkı bulunan delegelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Listeler kimlik kontrolü yapılarak adları karşısına imza ettirilir. Kimlik göstermeyen, listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayanlar toplantı salonuna alınmaz. Bu şahıslar ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilirler.

 

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı Başkan veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir. Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa açılışı müteakip, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

 

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve huzurun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur. Her üyenin bir oy hakkı olup, şahsen kullanmak zorundadır.

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul, gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Ancak, toplantıya katılan üyelerin en az onda birinin yazılı talebi ile gündeme madde ilave edilebilir. Toplantıda  görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan üyeleri tarafından imzalanır. Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

Genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri muhtevi Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından mülki idare âmirliğine bildirilir.

 

Divan üyeleri tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği, Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği mülki idare amirliğine bildirilir.

 

Genel kurul, genel kurula katılma hakkı bulunan dernek üyelerinin salt çoğunluğu ile, derneğin feshine veya tüzük değişikliğine karar verilebilmesi için ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Genel Kurulda alınacak kararlar toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği veya derneğin feshi kararlarında hazır bulunanların üçte ikisinin oy çoğunluğu aranır.

 

D. Genel Kurulda Yönetim ve Denetleme Kurullarına Aday Olunması veya Gösterilmesi

 

Genel Kurulda, yönetim ve denetleme kurullarına aday olabilmek veya gösterilebilmek için dernek üyesi olmak ve  Genel kurula katılma hakkı kazanmış delege sayısının en az yüzde 10’u tarafından aday gösterilmek şartları aranır.

 

MERKEZ GENEL KURUL  DELEGELERİ

 

Madde 12: Merkez Genel Kurulu; Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Denetleme Kurulu, Merkez Hars Heyeti, Merkez Danışma Kurulu, Merkez Sanat – Edebiyat Kurulu Üyelerinin tamamından, Hanımlar Kurulu üyelerinden ve şubelerden gönderilen delegelerden oluşur.

 

Her şube, üye sayısı elliye kadar iki, yüze kadar (51-100 üye arası) üç, bundan sonraki her yüz elli üye için (101-250 üye 4, 251-400 üye 5 vb. şeklinde) bir delege göndererek Genel Kurula katılır. Ancak, bu suretle gönderilen delege sayısı bir şube için yediyi geçemez. Yeni kurulmuş ve henüz kongresini yapmamış olan şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun onayı ile Şube Kurucu Yönetim Kurulunca seçilmiş bir delege tarafından temsil edilebilir.

 

MERKEZ GENEL KURULUNUN GÖREVLERİ

 

Madde 13: Merkez Genel Kurulunun görevleri:

 

a. Merkez Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek ve karara bağlamak,

 

bMerkez Yönetim ve Denetim Kurullarını seçmek,

 

c. Dernek Tüzüğünü değiştirmek,

 

ç. Tahmini bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,

 

d. Genel Kurul kararlarını uygulamak; dernek için gerekli  gayrimenkullerin  satın alınması, dernek gayrimenkullerinin  kiraya verilmesi, kiralanması, hibe edilmesi, hibe edilen gayrimenkullerin kabulü, özel ve tüzel kişilerle üst kullanım hakkı (İntifa) tesisi ve bunlarla ilgili tescil işlemlerinin yapılması hususunda Merkez Yönetim Kurulu’na yetki vermek.

 

e. Yurt içinde ve yurt dışında şube açmak ve gerekli görülen hallerde kapamak; yurt içinde ve dışında şube açılana kadar temsilci atamak ve gerekli görüldüğünde görevden almak;  başka dernek ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve bunlara  üye olmak  için Merkez Yönetim Kuruluna yetki vermek,

 

f. Gerekli gördüğü takdirde kanunun belirttiği usûl çerçevesinde Derneğin feshine karar vermek,

 

g. Şube yönetiminin, tüzüğün 3. Maddesindeki çalışma  alanlarına uygun faaliyet göstermediğini tespiti halinde şube yönetiminin görevden alınması ve yedek üyelerle yönetim kurulunun oluşturulması ve yeni şube yönetim kurulunun bir ay içerisinde Genel kurullarını yapmalarını sağlamak üzere Merkez yönetim kuruluna yetki vermek.

 

ğ. Mevzuat veya tüzükte belirtilen diğer görevleri yerine getirmek,

 

 

MERKEZ YÖNETİM KURULUNUN SEÇİMİ VE GÖREVLERİ :

 

 

Madde 14: Merkez Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeleri ayrı ayrı listelerle Genel Kurulun oyuna sunulur. Seçimde en çok oy alan asil ve yedek üye listelerindeki on birer kişi asil üye ve yedek üye olarak tespit edilmiş olur. Kurul, üye tam sayısının ekseriyeti ile toplanır ve işbu tüzükte aksinin belirtilmediği hallerde kararlarını toplantıya katılanların ekseriyetinin oyu ile alır.           

              

Kurulun görevleri şunlardır: 

 

a. Seçilmesini takip eden ilk toplantısında, kendi üyeleri arasından, üye tam sayısının ekseriyetinin oyu ile, bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter, bir genel muhasip ve iki genel sekreter yardımcısı seçerek iş bölümü yapar, bu heyete başkanlık divanı denir.

 

b. DernekTüzüğü çerçevesinde ihtiyaç duyulacak olan konularda temel ilkeleri belirler, Türk Ocakları Derneğinin politikasını tespit ve tayin eder. Gerekli görmesi hâlinde bunları, şubelere ve tüzükte belirlenmiş bulunan  kurullara iletir. Şubeler ve kurullar iletilen bu esaslara uymak ve gereğini yerine getirmekle yükümlüdür.                                                               

                                                                                        

c. Türk Ocakları Derneğini temsil eder ve borçlandırabilir. Kurul, bu yetkilerinin tamamını veya sınırlarını belirleyeceği bir kısmını Genel Başkana ya da kendi içinden atayacağı üyelere de kullandırabilir.

 

ç. Üç yıl için görev yapmak üzere, Hars Heyeti, Danışma Kurulu, Hanımlar Kurulu,  Sanat - Edebiyat Kurulu  üyelerini seçer. Bunların görev, yetki ve sorumluluklarını  belirler. Seçtiği bu üyeleri gerekli hallerde  görevden alabilir ve yerlerine yeni atama yapabilir.  Danışma Kurulu, Hars Heyeti ve Sanat Edebiyat  kurullarının üyelerinin en az beşte biri üye şubelerden gelen teklifler arasından atanır.

 

d. Yeni Şube kuruluşlarında mevzuatın aradığı şartlara uygun en az üç kişiye yetki vererek Şube Kurucu Yönetim Kurulunu oluşturur ve ilgili mevzuata uyarak yurt içinde veya dışında Genel Kurul kararıyla açılmasına karar verilen şubelerleve temsilciliklerle ilgili işlemleri yürütür. Şube kuruluşuyla ve temsilcilik teşkili ile ilgili verilen yetki alınabilir veya değiştirilebilir.                                            

                                                     

e. Genel Merkezin gelir ve gider hesaplarına ait işlemleri yapar ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunar.

 

f. Merkez ve şubelerin çalışmalarını düzenleyecek yönetmelikler hazırlayıp, duyurur.

 

g. Çalıştırılacak maaşlı-ücretli elemanları tayin eder veya işten çıkarır; çalıştırılacak yahut görevlendirilecek kimselere verilecek ödenekleri, ücret,  yolluk ve yevmiyeleri  belirler.

 

ğ. Şubelerin çalışmalarını denetler. Bu görevi Merkez Yönetim Kurulu üyeleri arasından, şube sorumlusu olarak görevlendirilen müfettişler marifetiyle yürütür. Bu denetimlerde özellikle dernek üyeleriyle ilgili hususları tüzük esaslarına göre inceler.

 

h. Genel Merkez ile şubeler arasındaki iletişimi arttırır, kültürel münasebetleri ve maddi, manevi yardımlaşmaları düzenler.

 

ı. Merkez Yönetim Kurulu en az on beş günde bir toplanır. Mazeretsiz olarak üst üste üç toplantıya veya yılda yedi toplantıya katılmayanın üyeliği ayrı bir karara gerek kalmadan düşer.

 

i. Merkez Hars Heyeti Başkanı, Denetleme Kurulu Başkanı, Danışma Kurulu Başkanı, Sanat – Edebiyat Kurulu ve Hanımlar Kurulu Başkanı veya görevlendirecekleri birer Kurul üyesi ile Merkez Yönetim Kurulunun toplantılarına gözlemci olarak katılabilirler ancak oy kullanamazlar; Merkez Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü toplantıları bu gözlemci üyeleri almadan da yapabilir.

 

 

BAŞKANLIK DİVANI

 


Madde 15: 
Merkez organlarının kararlarını bu kurul yerine getirir. Başkanın isteği üzerine toplanır. Başkan ve Başkanlık Divanı diğer üyelerinin görevden alınmaları ancak Merkez Yönetim Kurulu Üye tam sayısının dörtte üçünün oyu ile mümkündür.

 

GENEL BAŞKAN

 

Madde 16: Genel Başkan, merkez ve şubelere ait bütün organların başıdır. Derneği temsil etmek ve dernek adına beyanda bulunmak yetkisi  kendisine aittir;
Merkez Yönetim Kurulu toplantılarını idare eder, kararlarını Başkanlık Divanı  ile birlikte yürütür, gerekli hallerde ilgili organları toplantıya çağırır.

 


GENEL BAŞKAN YARDIMCILARI


Madde 17:
 Genel Başkan Yardımcıları, Genel Başkanın bulunmadığı veya Genel Başkanın gerekli gördüğü hallerde başkanın tüm yetkilerini kullanır. Genel Başkan yardımcısı sayısı 2’dir.

 

GENEL SEKRETER


Madde 18:
Genel Sekreter, Merkez Yönetim Kurulu gündemini tespit eder, kararları zapt ve imza altına alır, uygulanmalarını takip eder; Türk Ocakları Genel Merkezi ile şubeler ve muhtelif çalışma gurupları arasında uyumu sağlar, faaliyetlerin düzenli olması için gerekli   tedbirleri alır. Başkan veya yardımcısı bulunmadığı hallerde Merkez Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık yapar. Genel Sekreter, görevlerini yardımcıları arasında paylaştırabilir.

 

MERKEZ BÜROSU

 


Madde 19:
 Genel Sekreter, merkez bürosu ve memurlarının idari yönden birinci âmiridir; büronun kendisiyle ilgili çalışmalarını, düzenler.

 


GENEL MUHASİP

 


Madde 20: G
enel Muhasip, Derneğin hesaplarının usulüne uygun olarak tutulmasını temin eder. Bu görevlerin ifasında merkez büro personeli genel muhasip tarafından  görevlendirilir. Bu hizmetlerden dolayı bütün personel genel muhasibe karşı sorumludur. Gelir ve gider akışlarını Merkez Yönetim Kurulu kararları çerçevesinde takip eder; Merkez Yönetim Kurulunun uygun göreceği ikinci bir üye ile birlikte harcama evrakını imza eder. Kullanılacak avansların zamanında kapatılmasını ve kanunun belirlediğinden fazla kasa mevcudu tutulmamasını temin eder. Şubelerin mâli konulardaki problemlerinin çözümüne yardımcı olur.

 

ŞEREF BAŞKANI

 

Madde 21: Şeref Genel  Başkanı en az beş yıl Türkocağı Genel Başkanlığı yapmış olan kişiler arasından Genel Kurul’un kabulü ile belirlenir. Yönetim kurulu toplantılarına katılabilir, ancak oy hakkı yoktur.

 

HAYSİYET DİVANI

 

Madde 22:Haysiyet Divanı, Merkez Yönetim Kurulu üyeleri ile Merkez Yönetim Kurulu üye sayısı kadar Hars Heyeti üyesinden oluşur. Genel Merkez ve Şube Yöneticileri ile üyelerinin disiplin suçlarına bakar. Haysiyet Divanının başkanı, Türk Ocakları Derneği Genel Başkanıdır. Divan, Genel Başkanın talebi üzerine salt çoğunlukla toplanır.  Kararlar katılanların salt çoğunluğu ile alınır.

 

MERKEZ HARS HEYETİ

 

Madde 23:  Merkez Hars Heyeti, isimleri Merkez Yönetim Kurulunca belirlenen üyelerden oluşur. Üye sayısı yirmi beşi geçemez.Hars Heyetine üye olabilmek için millî kültür ve ülkü alanında şahsiyeti, yayınları ve diğer faaliyetleriyle  ile tanınmış olmak şarttır.

 

Hars Heyeti, ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan vekili ve bir raportör seçerek çalışmalarını düzenler, karar ve tekliflerini Merkez Yönetim Kuruluna götürür; Hars Heyeti, kendi Başkanı ve Genel Başkan’ın göstereceği lüzum üzerine toplanır; kararlarını toplantıda bulunanların ekseriyeti ile alır.  Lüzumu halinde Haysiyet Divanı’na katılacak üyelerini  seçer.

 

Hars Heyeti, Türk Ocakları Derneğinin ilim, fikir ve ülkü kaynağı olup, şubelerin çalışmalarına ve yayınlara rehberlik eder; kararları tavsiye niteliğinde olup, Merkez Yönetim Kurulu vasıtasıyla yürütür.

  

MERKEZ DENETLEME KURULUNUN OLUŞUMU, GÖREVLERİ VE YETKİLERİ

 

Madde 24: Dernekte iç denetim esastır. Genel kurul, yönetim ve denetim kurulu tarafından iç denetim yaptırabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşuna da denetim yaptırabilir. Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya bağımsız denetim kurullarınca denetim yapılmış olması ,denetim kurulunun yükümlüğünü ortadan kaldırmaz.

 

a)    Genel Kurul tarafından seçilen Merkez Denetleme Kurulu üç asıl, üç yedek üyeden oluşur. Genel Kurulda asil ve yedek üyeler ayrı listelerle oya sunulur. Kurul kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer.

 

b)     Derneğin tüzükte gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için yapılması  plânlanan çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterilip gösterilmediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usûllere  göre 3 aylık aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını   bir rapor halinde   Merkez Yönetim Kurulu Başkanlığı’na verir. Dönem sonunda hazırlanacak rapor doğrudan Genel Kurul Başkanlığı’na sunulur.

 

c)    Denetleme Kurulu çalışma usûlünü kendisi tespit eder. Denetleme Kurulu başkan ve üyelerinden biri, davet üzerine yönetim kurulu toplantılarına katılarak görüş bildirir veya teklifte bulunabilir.

 

d)    Denetleme Kurulu üyelerinin  talebi halinde, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme  isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

 

e)    Denetleme Kurulu, mevzuatta yapılması belirtilen diğer konulardaki görevleri de yapar, yetkileri kullanır.

 

 

DANIŞMA KURULU 

 

Madde 25:   Danışma Kurulu, Türk Milliyetçiliği fikrine , kültür ve düşünce hayatına hizmet eden şahıslardan teşekkül eder. Danışma Kuruluna on beş üye üç yıllığına seçilir. Gerekirse bu sayı 25’e kadar arttırılabilir. Danışma Kurulu  ayda bir defa toplanır. İlk toplantısında aralarından bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçer. Türk Ocakları Genel Başkanı her zaman gündemini belirleyerek kurulu toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulu, Türk Ocakları Derneğinin çalışmalarının daha verimli ve etkili yapılabilmesi hususunda görüş, düşünce ve tespitlerini Merkez Yönetim Kurulunun dikkatine sunar.

 

SANAT – EDEBİYAT KURULU

 

Madde 26: Sanat – Edebiyat Kurulu bu alanda temayüz eden eserleriyle sanat ve edebiyatımıza katkı sağlayan isimler arasından üç yıl için  seçilir. En fazla on beş kişiden oluşan kurul ilk toplantısında  aralarında  bir başkan bir başkan yardımcısı ve raportör seçer.  Sanat – Edebiyat Kurulu, ayda bir defa toplanır. Sanat – Edebiyat Kurulu bu alanda etkili çalışmaların yapılabilmesi için görüş, düşünce ve tekliflerini Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

 

HANIMLAR KURULU

 

Madde 27: Hanımlar Kurulu, işbu tüzüğün on dört /ç maddesi gereğince üç yıllığına seçilen on bir hanımdan  oluşur, aralarından iki yıl görev yapmak üzere bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir raportör seçerler. Hanımlar Kurulu, Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği alanlarda hizmet verir. Görüş, düşünce ve tekliflerini karara bağlanmak üzere Merkez Yönetim Kuruluna sunar.

 

Madde 28: Hars Heyeti, Danışma Kurulu, Hanımlar Kurulu, Sanat ve Edebiyat Kurulu üyelerinin istifası veya herhangi bir şekilde boşalması halinde yenisi, Merkez Yönetim Kurulunca seçilir.

 

YEREL TEŞKİLÂT

 

Madde 29: Derneğin yerel teşkilâtını illerde, ilçelerde, beldelerde veya yurt dışında kurulan Dernek şubeleri teşkil eder

 

ŞUBE GENEL KURULU

 

Madde 30: Şube Olağan Genel Kurulu üç yılda bir ve Merkez Genel Kurulundan en az iki ay önce olağan veya  Şube Yönetim  veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya şube üyelerinin beşte birinin yazılı başvurusu üzerine olağanüstü toplanır. İlân edilen gün çoğunluk olmazsa, ikinci toplantı katılanların iştiraki ile yapılır. Başkanın açışından sonra kurulan Divan, müzakereleri idare eder.

 

Şube Genel Kurul toplantıları hakkında işbu tüzükte belirtilmemiş olan hususlar hakkında  Dernekler Kanunu ve Yönetmeliğin ilgili hükümleri uygulanır.

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU ve MERKEZ GENEL KURUL DELEGELERİNİN SEÇİMİ:

 

Madde 31: Genel Kurulda;  Yönetim ve denetim kurullarının asil ve yedek üyeleri ile Merkez genel kurul delegeleri ayrı ayrı listelerde genel  kurulun oylarına sunulur. En çok oy alan listelerdeki yedişer kişi Şube Yönetim Kurulu asli  ve yedek üyeliğine; ile  üçer kişi denetleme kurulunun asli ve yedek üyeliğine; seçilir. Tüzüğün 12.maddesine göre sayısı belirlenen  Merkez Genel Kurulu delegelerini   seçer.

                                     

ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

 

Madde 32: Şube Yönetim Kurulu, üye tam sayısının ekseriyeti ile toplanır ve işbu tüzükte aksinin belirtilmediği hallerde kararlarını toplantıya katılanların ekseriyetinin oyu ile alır.

 

Kurulun görevleri şunlardır :

 

a. Üye tam sayısının ekseriyeti ile  bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter, bir muhasip seçmek suretiyle iş bölümü yapar. Seçilen bu üyeler görevden ancak kurulun üye tam sayısının dörtte üçünün  oyu ile alınabilir.

 

b. Şubeyi Yönetim Kurulu  borçlandırabilir. Kurul, bu yetkilerinin tamamını veya sınırlarını belirleyeceği bir kısmını  Başkana veya kendi içinden atayacağı üyelere de kullandırabilir. Şube Başkanı, yönetim kurulu kararlarını icra ve derneği temsil eder.

 

Başkan Yardımcısı, başkan olmadığı zamanlarda onun görevini yapar, başkana yardımcı olur. Sekreter, dernek işlemlerini idare ve kararlarını zapt eder. Muhasip mâli işleri yürütür. Şubeler, Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği  esas ve ilkelerle bağdaşmayan çalışmalar üretemez ve işlemlerde bulunamaz.

 

c. Dört ve dokuzuncu maddeler çerçevesinde üyelikten çıkarma işlemleri Yönetim Kurulundan en az beş üyenin kabul oyuna  bağlıdır.

 

ç.  Şube Yönetim Kurulu, en az on beş günde bir toplanır; arka arkaya üç veya yılda yedi toplantıya mazeretsiz katılmayan üye vazifesinden ayrılmış sayılır, yerine yedek üye çağrılır.

 

d. Şube Yönetim Kurulu, ihtiyaç duyduğu hallerde münasip gördüğü kimselerden  bir mahalli Hars Heyeti ve çeşitli konularda Çalışma Grupları oluşturabilir. İhtiyaç duyduğu elemanlarla iş sözleşmeleri veya istisna akitleri yapabilir.

 

e. Yeni kurulan şubelerin Kurucu Yönetim Kurulları altı ay içinde kongre yapmak zorundadırlar. Genel Kurulu bu süre içerisinde yapmayan şubeler fesih olur.

 

ŞUBE DENETLEME KURULU

 

Madde 33: Şube Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilen 3 asıl, 3 yedek üyeden oluşur. Tüzükte belirtilen tarzda denetim görevini   yerine getirir.

 

DERNEĞİN GELİRLERİ VE BORÇLANMADA USÛL

 

Madde 34: Derneğin  gelirleri şunlardır:
a.
 Üye aidatları,
b. Derneğe ait taşınır ve taşınmaz mallarla işletmelerin gelirleri,
c. Dernek yayınlarından sağlanan gelirler,
ç. Temsil, reklâm ve kira gelirleri,
d. Hazine ve kamu kuruluşlarınca yapılacak yardımlar,
e. Bağışlar,
f. Diğer gelirler.

 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımlarında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte olamaz.

 

YASAL DEFTERLER

 

Madde 35:  Dernek, aşağıda yazılı defterleri tutar:
a. Üye Kayıt Defteri,
b. Karar Defteri,
c. Evrak  Kayıt  Defteri,
ç.  Yevmiye Defteri,

d. Büyük Defter,

e. Envanter Defteri,
f. Demirbaş Defteri,
g. Alındı Belgesi Kayıt Defteri

 

GÖREV YASAĞI

 

Madde 36: Türk Ocakları Derneğinin Merkez Yönetim ve Denetim Kurullarında görevli  kimseler, aynı zamanda şube yönetim ve denetim kurullarında görev  alamazlar. Bu kurullara seçildikleri takdirde bunlardan birini tercihe ve bu durumu  Merkez Yönetim Kuruluna bildirmeye mecburdurlar; Aksi takdirde karar Merkez Yönetim Kuruluna  aittir.

 

YASAKLAR

 

Madde 37:Kurullarda görevli olanlar kendileri ya da ikinci dereceye kadar olan  akrabaları ile ilgili konuların görüşülmesine veya oylamasına katılamazlar.

 

KURULUŞ GÜNÜ

 

Madde 38: Türk Ocakları Derneğinin kuruluş günü olan 25 Mart’ta tüm Dernek birimleri  uygun şekilde bir kutlama töreni yaparlar.

  

TÜZÜKDE YER ALMAYAN KONULAR

 

Madde 39: Bu tüzükte düzenlenmemiş olan  hususlarda Medeni Kanun, Dernekler Kanunu ve diğer mevzuat hükümleri ile Dernek  töresi ve ülküsüne  hâkim prensipler geçerlidir.

 

KAPANMA HALİNDE MALLARIN DEVRİ

 

Madde 40: Türk Ocakları Derneği, Türk’ün ocağı olup sonsuza kadar yaşayacaktır. Bununla beraber öngörülmesi imkânsız bir sebeple kapanma tehlikesi baş gösterirse, Genel Başkan veya vekili derhal Olağanüstü Genel Kurulu toplayıp konuyu değerlendirecek ve devamı imkânsız olursa mallarını öncelikle Türk Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına veya gayesine uygun millî bir kuruma devredecektir.

 

KURUCULAR

 

Madde 41: Türk Ocakları Derneği, 1912’de kurulan Türk Ocaklarının devamı olarak aşağıda isimleri yazılı T.C. vatandaşları tarafından 1949’da yeniden canlandırılmıştır.    

        

Hamdullah Suphi Tanrıöver        

Ragıp Nurettin Ege

(İstanbul Mebusu, Millî Eğitim  Bakanı)  

(Eğitimci)

Hasan Ferit Cansever  

Tevfik Noyan

(Doktor)  

(Yönetici)

Burhanettin Develioğlu     

Cevat Mustafa Emecan

(Tüccar)     

(Yönetici)

Fethi Erden   

Cemil Behçet

(Doktor)     

(Tüccar)

 

MERKEZ YÖNETİM KURULU

 

 

Prof. Dr. Mehmet ÖZ          Prof. Dr. Ayşe Filiz YAVUZ   Prof.Dr.Mehmet ŞAHİNGÖZ

Genel Başkan                     Genel Başkan Yardımcısı  Genel Başkan Yardımcısı

 

 

 

Doç. Dr. Emrah ŞENEL     Doç. Dr. Bülent AKSOY     Mustafa Asım MUTLU

Genel Sekreter                    Genel Sekreter Yardımcısı            Genel Sekreter Yardımcısı

 

 

 

Aziz Kamil YILMAZ             Prof. Dr. İbrahim MARAŞ  Doç. Dr. Mehmet AKİF OKUR

Genel Muhasip                                           Üye &nbs

Facebookta Paylaş Tweetle