Türk Kimliğinin Erimesi
18 Mayıs Cuma Saat:18:00 İstanbul Türk Ocağı Konferans Salonu

Öğretim

Ekim 1993-Aralık 1998 Doktora, Felsefe: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Tez: “Aristoteles’te Nicelik Sorunu”.
Felsefe ve Bilim Tarihi bölümlerindeki dersler yanında Fen Fakültesi, Matematik Bölümü’nden ek dersler alınmıştır.
   
Ekim 1989-Haziran 1993 Yüksek Lisans, Bilim Tarihi: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Tez: “İbn el-Havvâm (ö.1324) ve el-Fevâid al-Bahâiyya fî e-Kavâid el-Hisâbiyye Adlı Eseri: Tenkitli Metin ve Tarihî Değerlendirme
Felsefe ve Bilim Tarihi bölümlerindeki dersler yanında Fen Fakültesi, Matematik Bölümü’nden ek dersler alınmıştır.
   
Ekim 1985- Temmuz 1989 Lisans, Felsefe: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Sistematik Felsefe, Mantık, Batı Felsefesi Tarihi, Türk-İslam Düşüncesi Tarihi, Bilim Tarihi Anabilimdallarından dersler alınmıştır.
Sosyoloji, Psikoloji ve Pedagoji Bölümlerinden yardımcı dersler alınmıştır.

 

Kurslar

Ocak–Şubat 1994 KAHİRE ÜNİVERSİTESİ, Kütüphanecilik Bölümü
Uluslararası Yazma Araştırma Okulu, Dâr al-Furqân(Londra/İngiltere) ve Kahire Üniversitesi(Kahire/Mısır)
   
Eylül 1990-Haziran 1992 ÜRDÜN ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat Fakültesi
Ürdün Yüksek Öğretim Bakanlığı bursiyeri. Prof. Ahmed Selim Saidan ve Prof. Harun el-Rabadî danışmanlığında İslam matematik tarihi çalışma ve araştırmaları.
   
Ağustos 1991 HALEP ÜNİVERSİTESİ, Arap Bilim Tarihi Enstitüsü
Dr. Mustafa Mevaldî danışmanlığında İslam matematik tarihi ve tenkitli metin hazırlama atölyesi (Halep/Suriye).

 

Öğretim ve Araştırma Deneyimi

2011- İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ, Felsefe Bölümü
Profesör
   
Haziran 2005–2011 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Felsefe Bölümü
Doçent
   
Ağustos 2001–Haziran 2002 OKLAHOMA ÜNİVERSİTESİ, Bilim Tarihi Bölümü
Rockefeller İnsanî Bilimler Bölümü’nde, İslam ve Batı Arasında Bilimsel Alışveriş (1300-1750) adlı Post-doktora programında Post-doktora bursiyeri. Desteklenen proje: “Osmanlı ulemasının erken modern Avrupa Bilimine (1600-1750) yanıtının yeniden değerlendirilmesi”.
   
Eylül 1996-İlkbahar 2005 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Felsefe Bölümü
Araştırma Görevlisi
   
Eylül 1989-Haziran 1996 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Bilim Tarihi Bölümü
Araştırma Görevlisi
   
Haziran 1987-Ağustos 1996 IRCICA (İslam Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi)
Yazmalar Bölümü’nde Araştırmacı

 

Yayınlar

I. Tezler

Yüksek Lisans Tezi: İbn el-Havvâm (öl. 724/1324) ve Eseri el-Fevâid el-Bahâiyye fi el-Kavâid el-Hisâbiyye -Tenkitli Metin ve Tarihi Değerlendirme-, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, X+207+157 (Tenkitli Metin), İstanbul 1993, (374s.).
Doktora TeziAristoteles'te Nicelik Sorunu, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 1998, (187s.).

II. Kitaplar

 1. Osmanlı Astronomi Literatürü Tarihi, Hazırlayanlar: Ramazan Şeşen – Cevat İzgi – Cemil Akpınar – İhsan Fazlıoğlu (Editör: Ekmeleddin İhsanoğlu), c. I-II, İstanbul 1997.
 2. Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar AnsiklopedisiYayın Kurulu Üyesi, c. I-II, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 1999.
 3. Uygulamalı Geometri’nin Tarihine Giriş: el-İkna fi ilmi’l-misaha, Dergah Yayınları, İstanbul 2004, 168s.
 4. Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, “Türk Bilim Tarihi”, c. II, S. 2, İstanbul 2004, 757s. [Sayı Editörü].

III. Makaleler

 1. “İbn el-Havvâm (öl. 724/1324), Eserleri ve el-Fevâid el-Bahâiyye fî el-Kavâid el-Hisâbiyye’deki Çözümsüz Problemler Bahsi”, Osmanlı Bilimi Araştırmaları Dergisi, İstanbul 1995, s. 69-128, s. 364-367 (İngilizce özet).
 2. “Ali Kuşçu’nun Bir Hendese Problemi ve Sinan Paşa’ya Nisbet Edilen Cevabı”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/1, s. 85-105.
 3. “İbnu’l-Annâbî ve es-Sa’yul-Mahmûd fî Nizâmi’l-Cunûd Adlı Eseri”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/1, s. 165-174.
 4. “İslâm Medeniyetine İlişkin Bir Kavram Okuması: İlmu’d-dunya ve İlmu’d-dîn”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/2, s. 217-224.
 5. “İlk Dönem Osmanlı İlim ve Kültür Hayatında İhvânu’s-Safâ ve Abdurrahmân Bistâmî”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1996/2, s. 229-240.
 6. “Sultân I. Alâuddîn Keykudâd’a sunulan siyâsetnâme: el-Letâifu’l-alâiyye fî’l-fedâili’s-seniyye”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 1997/3, s. 225-239.
 7. “Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü ve Dâvûd el-Kayserî (656-660/1258-1261-751/1350)”, Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu Tebliğleri, Kayseri 1998, s.25-42.
 8. “Nurettin Topçu’da Bilgi ve Bilim Sorunu”, Dergâh, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Cilt X, Sayı 114, Ağustos 1999, s. 15-18, 22.
 9. “Selçuklu Döneminde Anadolu’da Felsefe ve Bilim- Bir Giriş-,Cogito, İstanbul 2001, Sayı 29, s. 152-168.
 10. “Euclides Geometrisi ‘Süreklilik Aksiyomu’ Açısından Eleştirilebilir mi?”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı 1, İstanbul 2002, s. 215-228.
 11. “Osmanlı Döneminde ‘Bilim’ Alanındaki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Türkçe Oluş Nedenleri ve Bu Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 3, Mart 2003, s. 151-184.
 12. “Osmanlı Klasik Muhasebe Matematik Eserleri Üzerine Bir Değerlendirme”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Sayı: 1, Cilt: 1, İstanbul 2003, s. 345-367.
 13. “Ali Kuşçu’nun el-Muhammediyye fî el-hisâb’ının ‘Çift Yanlış’ ile ‘Tahlîl’ Hesabı Bölümü”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 4, Ekim 2003, s. 135-155. [3. sayıda yayımlanan aynı adlı makalenin düzeltilmiş halidir].
 14. “İrşad el-Tullab ila İlm el-Hisab [Hesap Biliminde Öğrencilere Kılavuz]”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2002/2, S. 13, s. 315-340.
 15. “Osmanlı Düşünce Geleneği’nde ‘Siyasî Metin’ olarak Kelam Kitapları”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. I, S. 2, İstanbul 2003, s. 379-398.
 16. “Osmanlı Döneminde Fen Bilimlerindeki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi”, Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma, Editör: Bahaeddin Yıldız, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü, Ankara 2003, s. 153-164 [Aynı adlı sempozyum bildirisinin basılmış metnidir].
 17. “Osmanlı felsefe-biliminin arkaplanı: Semerkand matematik-astronomi okulu”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2003/1, S. 14, s. 1-66.
 18. “Alamuddin Kaysar ve Bir Geometri Teoremi”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 5, Mart 2004, s. 151-184.
 19. “Aristoteles’in Sayı Tanımı, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2004/1, S. 15, s. 127-138.
 20. “İki Ucu Müphem Bir Köprü: ‘Bilim’ ile ‘Tarih’ ya da ‘Bilim Tarihi’”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Bilim Tarihi, c. II, S. 2, İstanbul 2004, s. 9-27.
 21. “Kaynakları ve Etkileri Açısından Aristoteles’in Sayı Tanımı”,Navisalvia (Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı 2003) çeşitlemeler, edit.: Faruk Akyol, İstanbul 2005, s. 104-112.
 22. “Türk Felsefe-Bilim Tarihi’nin Seyir Defteri (Bir Önsöz)”, Dîvân İlmî Araştırmalar Dergisi, İstanbul 2005/1, S. 18, s. 1–57.
 23. “Şehir Tarihi Çalışmalarında Yazma Eserlerden Nasıl İstifade Edilebilir?”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, c. III, S. 6, İstanbul 2005, s. 517-526.
 24. “İnsan bir gelenektir”, Dergâh, Edebiyat Sanat Kültür Dergisi, Cilt XVII, Sayı 195, Mayıs 2006, s. 19-20.
 25. “Her Şeye Yeniden Başlamak: Muhyi-i Gülşeni’nin Baleybelen’inin Düşündürdükleri”, Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları, Sayı: 10, Ekim 2006, s. 369-374.
 26. “Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Türk Felsefe-Bilim Tarihine Önsöz”, Anadolu Selçukluları ve Beylikler Dönemi Uygarlığı, edit. Ahmet Yaşar Ocak, c. I (Sosyal ve Siyasal Hayat), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2006, s. 413-427.
 27. “XVI. Yüzyıl Türk Felsefe-Bilim Tarihi’ne Önsöz”, Göğe Bakan Adam: 420. Ölüm Yıldönümünde Takiyüddin Rasıd, Notlar 7[Bilim ve Sanat Vakfı, Türkiye Araştırmaları Merkezi 5], İstanbul 2007, s. 7-12.
 28. "Türk Felsefe-Bilim Tarihinin Seyir Defteri (Bir Ön Söz)", Dünden Bugüne Osmanlı Araştırmaları, Tespitler-Problemler-Teklifler, Sempozyum, Editörler: Ali Akyıldız, Ş. Tufan Buzpınar, Mustafa Sinanoğlu, İstanbul 2007, s. 159-195.
 29. "Altın-Orda Ülkesi'nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [et-Tuhfe fî ilmi'l-hisâb], Teoman Duralı'ya Armağan [Bir Felsefe-Bilim Çağrısı], İstanbul 2008, s. 224-259.

IV. T.C. Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi [Maddeler]

 1. “Cebir”, c. VII, İstanbul 1993, s. 195-201.
 2. “Habeş el-Hâsib”, c. XIV, İstanbul 1996, s. 367-369.
 3. “Harizmî”, c. XVI, İstanbul 1997, s. 224-227.
 4. “Hâzin”, c. XVII, İstanbul 1998, s. 126-129.
 5. “Hendese: Osmanlı Dönemi", c. XVII, İstanbul 1998, s. 199-208.
 6. “Hesap: Osmanlılar’da Hesap”, c. XVII, İstanbul 1998, s. 244-257; “Osmanlılar’da Hesâb-ı Hevâî”, s. 257-260; “Osmanlılar’da Hesâb-ı Hindî”, s. 262-265; “Osmanlılar’da Hesâb-ı Sittînî”, s. 266-268; “Hesap Yöntemleri: A- Hesâb-ı A’dâd-i Erbaat Mütenâsibei, s. 268-269, B- Hesâb-ı Hataeyn, s. 269-271, C- Hesâb-ı Tahlîl ve Teâküs, s. 271.
 7. “Hubûbî", c. XVIII, İstanbul 1998, s. 270-271.
 8. “Hulâsat el-hisâb”, c. XVIII, İstanbul 1998, s. 322-324.
 9. “İbnü’l-Bennâ”, c. XX, İstanbul 1999, s. 530-534.
 10. “İbnü’l-Ekfânî”, c. XXI, İstanbul 2000, s. 22-24.
 11. “İbnü’l-Hâim”, c. XXI, İstanbul 2000, s. 62-65.
 12. “İbnü’l-Havvâm”, c. XXI, İstanbul 2000, s. 76-78.
 13. “İlm-i menâzir (Optik): Osmanlılar’da ilm-i menâzir”, c. XXII, İstanbul 2000, s. 131-132.
 14. “Kadızade-i Rumi”, c. XXIV, İstanbul 2001, s. 98-100.
 15. “Konevi, Mehmed”, c. XXVI, İstanbul 2002, s. 165.
 16. “Mahanî”, c. XXVII, İstanbul 2004, s. 327-328.
 17. “Mardinî, Cemaleddin”, c. XXVIII, Ankara 2003, s. 52.
 18. “Mardinî, İsmail b. İbrahim”, c. XXVIII, Ankara 2003, s. 53.
 19. “Mehmed Atıf Efendi”, c. XXVIII, Ankara 2003, s. 444.
 20. “Mehmed Nadir”, c. XXVIII, Ankara 2003, s. 499-500.
 21. “Mesaha”, c. XXIX, Ankara 2004, s. 261-264.
 22. “Mirim Çelebî”, c. XXX, İstanbul 2005, s. 160-161.
 23. “Muhammed Bâkır Yezdî”, c. XXX, İstanbul 2005, s. 507-508.
 24. “Muhammed Ebu’l-Hayr”, c. XXX, İstanbul 2005, s. 524.
 25. “Mustafa b. Ali el-Muvakkit”, c. XXXI, İstanbul 2006, s. 287–288.
 26. “Mustafa Sıdkı”, c. XXXI, İstanbul 2006, s. 356–357.
 27. “Nesevî, Ali b. Ahmed”, c. XXII, İstanbul 2006, s. 575-576.
 28. “Osmanlılar: G) İlim ve Kültür: 1. Düşünce Hayatı ve Bilim”, İstanbul 2007, s. 548-556

V. Yaşamları ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi[Maddeler]

 1. “Abdurrahman Bistâmî”, c. I, İstanbul 1999, s. 24-25.
 2. “Abdulalî Bircendî”, c. I, İstanbul 1999, s. 33-34.
 3. “Abdurrahim Maraşî”, c. I, İstanbul 1999, s. 73.
 4. “Ahmed Efendi (Taşköprülü-zâde)”, c. I, İstanbul 1999, s. 122-124.
 5. “Ahmed Tevhîd Efendi”, c. I, İstanbul 1999, s. 164-165.
 6. “Ali Efendi (İbn Hamza), c. I, İstanbul 1999, s. 204-205.
 7. “Ali Kuşçu”, c. I, İstanbul 1999, s. 216-219.
 8. “Davud Kayserî”, c. I, İstanbul 1999, s. 370-371.
 9. “Emrî Çelebi [Matematikçiliği]”, c. I, İstanbul 1999, s. 407.
 10. “Fâzıl Ali Bey”, c. I, İstanbul 1999, s. 441-443.
 11. “İsmail Efendi (Gelenbevî)”, c. I, İstanbul 1999, s. 666-669.
 12. “Mûsâ (Kâdî-zâde)”, c. II, İstanbul 1999, s. 255-258.
 13. “Nasuh (Matrakçı), [Matematikçiliği]", c. II, İstanbul 1999, s. 351.
 14. “Seyyid Ali Paşa”, c. II, İstanbul 1999, s. 529.

VI. The Biographical Encyclopedia of Astronomers (edit. Thomas Hockey), Springer, New York 2007.

1. “Qushji, Ali”, c. II, s. 946-948.
2. “Amajur Family”, c. I, s. 39-40
3. “Ibn Abî al-Fath al-Sufî”, c. I, s. 547.
4. “al-Ubaydî, Jalal al-Din Fadl Allah”, c. II, s. 1157.
5. “Kamal al-Din al-Turkmanî”, c. I, 609.
6. “Mirim Chalabî”, c. II, 788-789
7. “Ali al-Muwaqqit:Mustafa b. Ali al-Muwaqqıt”, c. I, 33-34.
8. “al-Shirwanî, Fath Allah”, c. II, s. 1055-1056.
9. “Katib Sinan al-Qunawî”, c. II, s. 945-946.
10. “Omar al-Darandawî”, c. I, s. 277-278.
11. “al-Samarqandî, Shams al-Din”, c. II, 1008.
12. “Taqi al-Din Rasıd”, c. II, s. 1122-1123.

VII. Encyclopedia of Islam (third edition), [Maddeler]

 1. “Ali Qushji”

VIII. Dictionary of Scientific Biography (new edition) [Maddeler]

[Charles Scribner's Sons - Thomson Gale tarafından yayımlanacak]

 1. “Ali Qushjî”

IX. Encyclopedia of Ottoman Empire (edit. Gabor Agoston ve Bruce Masters) [Maddeler]

[Facts on File, Inc., 2008’de yayımlanacak]

 1. “Ali Kuşçu”.
 2. “Takiyüddin Rasıd”
 3. “Astronomy in Ottoman”

X. Mevsuat A’lam el-Ulema ve el-Udeba el-Arab ve el-Muslimin (el-Munazzame el-Arabiyye li-el-Terbiye ve el-Sekafet ve el-Ulum, Tunus – Dar el-Cil, Beyrut) [Maddeler]

 1. “el-Ermeyunî, Ebu’l-Hayr Şemsuddin Ebu Abdullah Muhammed b. Muhammed”, c. I, Beyrut 2004, s. 485-489.
 2. “el-İstanbulî, Bedruddin Mehmed b. Esad b. Ali el-Yanyevî”, c. I, Beyrut 2004, s. 539-541.
 3. “Esad Efendi, Mehmed Esas b. Ali b. Osman el-Yanyevî”, c. I, Beyrut 2004, s. 604-607.
 4. “Georgias, Amirutsez ve oğlu Mehmed”, c. V, Beyrut 2005, s. 538-542.
 5. “İsmail el-Mardinî”,
 6. “Mirim Çelebî”,
 7. “Mustafa b. Ali el-Muvakkit el-İstanbulî”,

XI. Sempozyumlar – Konferanslar – Seminerler - Paneller

 1. “İbn el-Havvâm ve Cebri”, Uluslararası Türk-İslâm Dünyasında Bilim ve Teknoloji Sempozyumu, İstanbul 3-5 Haziran 1994.
 2. “Harranlı Matematikçilerin İslâm Matematiğinin Oluşumundaki Katkıları”, Ulusal Harran Sempozyumu, FEY Vakfı, Urfa-Harran, Nisan 1995.
 3. “Euclides Geometrisi ve Kelâm”, Türkiye I. İslâm Düşüncesi Sempozyumu, İstanbul 24-27 Ekim 1996.
 4. “Osmanlı Coğrafyasında İlmî Hayatın Teşekkülü ve Dâvûd el-Kayserî”, Uluslararası Dâvûd el-Kayserî Sempozyumu, Kayseri 24-26 Ekim 1997.
 5. “Te’sîr Muellefât İbn en-Nefîs fî et-Ta’lîm et-Tıbbî fî ed-Devlet el-Usmâniyye” [İbn Nefîs’in Eserlerinin Osmanlı Tıp Eğitimine Etkisi], II. Uluslararası Kültür Sempozyumu: Tabîb, Fakîh ve Filozof İbn en-Nefîs], Kuveyt 8-10 Kasım 1997.
 6. “Nurettin Topçu’da Bilgi ve Bilim Problemi”, Bir İsyân Ahlakçısı Nurettin Topçu Sempozyumu, İstanbul 4-5 Aralık 1988.
 7. “Türk Mantık Tarihi Nasıl İncelenebilir?” İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, İstanbul 2001, 13 Şubat.
 8. “Osmanlı Felsefe-Bilim Mirası Nasıl İncelenebilir? Dün ve Bugün Osmanlı Araştırmaları Sempozyumu –Eleştiriler – Sorunlar – Teklifler –”, T. C. Diyanet Vakfı, İstanbul 2001, 24-25 Şubat.
 9. “Putting Knowledge in Order: Sultan Mehmed’s Project of Judging Argumentations (Muhakemat)”, Oklahoma Üniversitesi, Bilim Tarihi Bölümü, Norman/Oklahoma, 12 Nisan 2002.
 10. “Yeniçağ Avrupa Bilimi Karşısında Osmanlı Düşünürlerinin Tutumu”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kutadgubilig dergisinin düzenlediği felsefî konuşmalar dizisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul 21.10.2002.
 11. “Osmanlı Döneminde Fen Bilimlerindeki Türkçe Telif ve Tercüme Eserlerin Dil Bilincinin Oluşmasındaki Yeri ve Önemi”, Dil, Kültür ve Çağdaşlaşma Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkilap Tarihi Enstitüsü , Ankara 07.11.2002.
 12. “Anadolu’da Matematik Bilimlerin Oluşumu (1071-1600)”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Genel Kurul Salonu, Bölüm-içi Seminer Toplantıları, 29.04.2003.
 13. “Kaynakları ve Etkileri Açısından Aristoteles’in Sayı Tanımı”, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Sina Kabaağaç’ı Anma Toplantısı, 01 Mayıs 2003.
 14. “İstanbul: Oğuz Aklının Cisimleştiği Şehir”, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Kutadgubilig dergisinin düzenlediği felsefî konuşmalar dizisi, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, İstanbul 19.05.2003.
 15. “Üç Boyutlu Bilgi ya da İstanbul’da Bilgiyi Düzene Koymak”, 1453-2053 İstanbul: Şehir ve Medeniyet Sempozyumu, İstanbul 07.06.2003.
 16. “The Introduction of Modern Scientific Thought to the Ottoman-Turkish Intellectual Community: Towards an Understanding of Attitudes of Ottoman Scientists”, Earth and Sky: Astronomy and Geography in the Later Islamic Period, Center of Middle Eastern and North African Studies, University of Michigan, 27 Mart 2004.
 17. “The Introduction of Modern Scientific Thought to the Ottoman-Turkish Intellectual Community: Towards an Understanding of Attitudes of Ottoman Scientists”, From Medieval to Modern in the Islamic World, The 2003-2004 Sawyer Seminar at the University of Chicago, 01 Nisan 2004.
 18. “Yeni İle Beraber Yaşamak: Fetih Öncesi ve Sonrası Bizanslı Düşünürler”, Felsefe Atölyesi [İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı ile Kutadgubilig Felsefe-Bilim Araştırmaları Dergisi], Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 17 Mayıs 2004.
 19. “Orta Asya’da Müslüman Bilginlerin Müsbet Bilimlere Katkıları”, ‘Orta Asya’da İslam’ Uluslararası Sempozyumu [Oş Devlet Üniversitesi ile Türkiye Cumhurıyeti Diyanet Vakfı], 20-21 Mayıs 2004.
 20. 01-03. 07. 2004 tarihlerinde Max Planck Institute for History of Science tarafından Berlin’de düzenlenen “Knowledge and Belief” adlı Uluslararası Konferans’ın “Science, Philosophy, and Religion in the Fifteenth Century: Comparative Perspectives” isimli çalışma gurubu, Atölye Çalışması.
 21. “Kaynakları ve etkileri açısından Ali Kuşçu’nun sayı tanımı”, İstanbul Üniversitesi Bilim Tarihi Anabilim Dalı’nın Kuruluşunun 20. Yılında Ali Kuşçu ve Salih Zeki Sempozyumu, İstanbul 20-21 Aralık 2004, [Ali Kuşçu’nun ölümünün 530. ve Salih Zeki’nin doğumunun 140. yılı anısına].
 22. “Ali Kuşçu ve Çevresi”, Vefatı’nın 530. Yıldönümünde Ali Kuşçu’yu Anma Programı, Bilim ve Sanat Vakfı, 27 Aralık 2004, İstanbul.
 23. “Historiographical Introduction to the Fifteenth Century: The Islamic Perspectice: An Age of Exploration: Forcing the Boundaries in Religion, Politics and Philosophy-Science in Fifteenth Century” Before the Revolutions: Religions, Sciences&Politics in the Fifteenth Century, 13-15 January 2005, Berlin.
 24. “Altın-Orda Ülkesi’nde İlk Matematik Kitabı: Hesap Biliminde Şaheser [et-Tuhfe fi ilmi’l-hisab], İkinci Uluslararası Altın Orda ve Mirasçı Hanlıklar Konferansı, Ayaz-Tahir Türkistan İdil-Ural Vakfı, 22-24 Nisan 2005, İstanbul.
 25. “Bilim Felsefesi”, “Doğa Felsefesi”, “İnsan Felsefesi”, TÜBİTAK-Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG), TÜBİTAK 105 Y 015 Nolu “Milli Parklarda Bilimsel Çevre Eğitimi-VI” Eğitim Projesi, I. Bölüm, Kaçkar Dağları Milli Parkı, 20-23 Temmuz 2005.
 26. “Bilim Tarihi ve Felsefesine Giriş”, TÜBİTAK, “Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III” Eğitim Projesi, I. Dönem, Edremit/Balıkesir, 22-23 Ağustos 2005.
 27. “Evrenin Teorik Tasarımı Olarak Bilim”, TÜBİTAK, “Kazdağı Milli Parkı’nın Bilimsel Amaçlı Kullanımı –III” Eğitim Projesi, II. Dönem, Edremit/Balıkesir, 05-07 Eylül 2005.
 28. “XVI. Yüzyıl Türk Felsefe-Bilim Tarihi’ne Önsöz”, Göğe Bakan Adam: Takiyüddin Rasıd’ın 420. Ölüm Yıldönümü Anma Programı, 19 Kasım, İstanbul 2005.
 29. “Matematik Felsefesi Üzerine Araştırmalar-Çalışmalar: Dün-Bugün”, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Bölüm Odası, Bölüm-içi Seminer Toplantıları, 20.12.2005.
 30. “İstanbul ile Biladu’ş-Şam arasında ilmî ilişkiler: Dimeşk ve Haleb Örneği”, İki Kültür Arasındaki Ortak Noktalar, Şam’da İstanbul Kültür Günleri, Şam Üniversitesi, 11-16 Mayıs 2006, Şam.
 31. “Üç Boyutlu Medeniyet Tasavvuruna Giriş: Medeniyetlerin Ayrıştırıcı İlkesi Olarak Theo-Ontoloji”, Uluslararası “Medeniyetler ve Dünya Düzenleri” Sempozyumu, 12-14 Mayıs 2006, İstanbul.
 32. “Küre’yi Görmeye Çalışmak: Köprülü’nün Osmanlı Kuruluş Tezi”, M. Fuad Köprülü ve Türk Düşüncesindeki Yeri (40. Ölüm Anısına), 27 Mayıs 2006, İstanbul.
 33. “Doğa Felsefesi” ve “Yaşama ve Doğaya Saygı Etikleri”, TÜBİTAK-Çevre, Atmosfer, Yer ve Deniz Bilimleri Araştırma Grubu (ÇAYDAG), TÜBİTAK 106 Y 108 Nolu “Hatila Vadisi-Kaçkar Dağları Milli Parkının Bilimsel Eğitim Amaçlı Kullanımı-VII” Projesi, 29 Temmuz-04 Ağustos 2006.
 34. “Bilim Tarihi ve Felsefesine Giriş”, TÜBİTAK, “Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV, (TÜBİTAK ÇAYDAG Proje no: 106Y111), I. Bölüm, Edremit/Balıkesir, 14-18 Ağustos 2006.
 35. “Evrenin Teorik Tasarımı Olarak Bilim”, TÜBİTAK, Kazdağı Milli Parkı, Balıkesir, Çanakkale ve Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi –IV, II. Dönem, Edremit/Balıkesir, 26 Ağustos-05 Eylül 2006.
 36. “Islamic Scientific Manuscripts in the Turkish Libraries”, Islamic Scientific Manuscripts Initiative (ISMI), Berlin, 18-19 Eylül 2006.
 37. “Kelamî Doğa Felsefesinden Mekanik Doğa Felsefesine Giden Yol: Evren’in ‘Ara-Varlıklar’dan Doğanın ‘Büyü’den Arındırılması”, XI. ve XVIII. Yüzyıllar İslam-Türk Medeniyeti ve Avrupa, Uluslararası Sempozyum, 24-26 Kasım, İstanbul.
 38. “Çağdaş Türk Düşüncesi’nde Sait Halim Paşa’yı Farklı Kılan Nedir?”, 85. Vefat Yıldönümü Anısına Sait Halim Paşa ve Düşüncesi, Panel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 25 Kasım 2006.
 39. “’Ben’in Tarihi’ ile ‘Tarihteki Ben” Çatışmasında Ahmed Cevdet Paşa Okulu Başarısız mı Oldu”, Babasının Kızı: 70. Ölüm Yıldönümünde Fatma Aliye, Bilim ve Sanat Vakfı, Türkiye Araştırmaları Merkezi, Panel, 02 Aralık 2006.
 40. “On Science in Fifteenth Century”, Before Copernicus Workshop, Max Planck Institute for History of Science, Berlin, 13-15 December 2006.
 41. “Türk Düşünce Tarihi”, Erasmus Değişim Programı, İstanbul Üniversitesi, Kuyucu Murat Paşa Medresesi, 26 Ocak 2006.
 42. “Devr el-riyadiyyat el-Meğaribiyye ve el-Endelüsiyye fi tesis ilm el-riyadiyyat ve tatavvurihi fi el-Devlet el-Aliyye el-Osmaniyye” [“Endülüs ve Mağrib Matematiğinin Osmanlı Matematiğinin Oluşumu ve Gelişimindeki Yeri”], IX. Mağrib Arap Matematik Tarihi Sempozyumu, Cezayir Yüksek Öğretmen Fakültesi Matematik Bölümü, Cezayir Lineer Olmayan Entegral Denklemler ve Matematik Tarihi Kurulu, Cezayir Matematik Tarihi Kurumu, Tipaza/Cezayir, 12.-14 Mayıs 2007.
 43. “The concepts of space-time and motion in the fifteenth century Ottoman thought”, “Before Copernicus: The Cultures and Contexts of Scientific Learning in the Fifteenth Century”, Max Planck Institute for the History of Science”, 06-08 Ağustos 2007, Berlin.
 44. “Bilim Tarihi ve Felsefesine Giriş”, "Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi”, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje Destekleri Programı (nu: 107B001), I. Dönem, 17-27 Ağustos 2007, Edremit/Balıkesir.
 45. “Evrenin Teorik Tasavvuru Olarak Bilim”, "Kazdağı Milli Parkı'nda Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi”, TÜBİTAK Bilim ve Toplum Proje Destekleri Programı (nu: 107B001), II. Dönem, 28 Ağustos-6 Eylül 2007, Edremit/Balıkesir.
 46. “Devlet’in Hesabını Tutmak: Osmanlı Muhasebe Matematiğinin Teknik İçeriği Üzerine”, Birinci İktisat Tarihi Kongresi, Marmara Üniversitesi, İktisadî ve İdarî Bilimler Fakültesi, 07-08 Eylül 2007, İstanbul.
 47. “XV.y.y.’da İstanbul'da Doğa Felsefesi Çalışmaları”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü Seminerleri, 30 Ekim Salı 2007, Felsefe Bölümü Seminer Kitaplığı.
 48. “Taş Yerinde Ağırdır: Katip Çelebî’nin Günümüz Tasavvurunun Eleştirisi”, ‘Ölümünün 350. Yıldönümünde Kâtip Çelebi’ Paneli, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Tarih Araştırma Merkezi, 15 Kasım 2007, Katip Çelebi Amfisi.
 49. “Semanîye’den Süleymanîye’ye: Bir Küllî'ye’yi Mümkün Kılan Nazarî Hikmet”, KOCAV, Süleymaniye Sempozyumu/Şehir ve Medeniyet, Ulusal Sempozyum, 23-25 Kasım 2007, Süleymaniye-İstanbul.
 50. “Bir Şehri Temsil Etmek: Osmanlı Döneminde Üskübî Nisbeli Bilginler”, ‘Balkanların Yazılmamış Tarihi’ Paneli, İstanbul Büyük Şehir Belediyesi, Kültürel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, Kültür Müdürlüğü, ‘İstanbul Kültür Günleri’, 17-19 Aralık 2007, Üsküp/Makedonya.
 51. Bilim ve Akıl", İSEDER (İstanbul Edebiyat Derneği), BSF Akademi Konferans Salonu, 28 Aralık 2007, İstanbul.
 52. "Cihan Hâkimiyeti Fikri Etrafında Osman Turan'ın Tarih Tasavvuru", İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri Dairesi Başkanlığı, Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi, 26 Ocak 2008, İstanbul.

XII. Verilen Dersler [İ.Ü. Edebiyat Fakültesi]

 1. Matematik Tarihi [Bilim Tarihi Bölümü]
 2. İslam Bilim Tarihi [Bilim Tarihi Bölümü]
 3. Metafizik Tarihine Giriş [Felsefe Bölümü]
 4. Çağdaş Türk Düşünce Tarihi [Felsefe Bölümü]
 5. Klasik Dönem Türk Düşünce Tarihi [Felsefe Bölümü]

XIII. Verilmekte olan Dersler [İ.Ü. Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü]

 1. Klasik Dönem Türk Felsefesi
 2. Mantık Tarihi ve Felsefesi I-II
 3. Klasik Dönem Türk Bilim Tarihi
 4. Matematik Felsefesine Giriş
 5. Modern Bilimin Oluşumu
 6. Matematik Felsefesi [Yüksek Lisans]
 7. Klasik Kozmoloji Teorisi (Almagest Geleneği) [Yüksek Lisans]
 8. Aristoteles - İbn Sina Ruh Teorisi [Doktora]
 9. Zaman-Mekân ve Hareket Ontolojisi [Doktora]

XIV. Çalışma ve Araştırma Alanları

 1. Felsefe Tarihi
 2. Bilim Tarihi ve Felsefesi
 3. Matematik Tarihi ve Felsefesi
 4. Türk Felsefe ve Bilim Tarihi