Bakü Azerbaycan Devlet Pedagoji Üniversitesi bünyesinde teşekkül ettirilen Türk Araştırmaları Merkezi açılış töreni vesilesi ile "Globalleşen Dünyada Beynelmilel Ana Dili Günü ve Ortak Türk Dilinin Aktüel Problemleri" başlıklı toplantıda İstanbul Türk Ocağı Şube başkanımız Dr. Cezmi Bayram bir konuşma yaptı