Sempozyumlar

Kitap: DEVLET-DİNİ GRUPLAR VE TOPLUM

23 Şubat 2020

İndirmek İçin Tıklayınız(1)

İndirmek İçin Tıklayınız(2)

 

SÖZ BAŞI

Tarikatlar hakkında, 19. Yüzyılın ortalarından itibaren, Osmanlı Devletinde bir düzenleme yapma ihtiyacı doğmuştur, 1860’larda çıkarılan kararname işleyememiş, İkinci Meşrutiyet sonrası konu tekrar ele alınmıştır. Savaş şartları, uygulamanın başarısını engellemiştir. Esasen, Fatih Türbedarlığı da yapan Halvetî Şeyhi Ahmed Âmiş Efendi’nin de ifade ettiği üzere, ”bu mesele bitmiştir”. Cumhuriyet Döneminde “ıslah” yerine tamamen kapatılması cihetine gidilmiştir. Söz konusu, bir ticarethanenin kapatılması olmadığı için, hukukî kapatma fiili kapanma sonucunu doğurmamıştır. Bu yapılar, gizli olarak faaliyetlerine devam etmişlerdir. Çok partili siyâsî hayata geçilince, bu gruplar “oy deposu” olarak göründüğünden müsamaha görmeye, alenileşmeye başlamışlardır. Bir yandan alenileşmek, fakat diğer taraftan hâlâ hukukî bakımdan yasaklılık hâli, bunların gücünün tam olarak anlaşılmasını engellemiştir. Ancak, partilerin seçmen olarak bunların reyine ihtiyaçları, bunların da devlet kadrolarında hüviyetleri ile yer almalarına imkân sağlamıştır. 1980’lerden itibaren Türkiye “serbest piyasa” ekonomisi adı altında kapitalist düzene geçince, Weber’ci bir anlayışla “Protestan” yerine Müslüman kapitalistleşme özendirilmiştir. Bu safhadan sonra, artık, “tarikat” mensubu yerine “cemaat” mensubu kavramı öne çıkmıştır. Cemaat sosyolojik bir kavram olduğu ve elinde de ciddî bir iktisadî gücü barındırdığı için, sağlanan menfaatler karşılığında, kendilerine “liberal” diyen eski Marksistlerin de propaganda gücünden istifade etmişler, böylece cemiyette, olduğundan da daha etkili görünmeyi başarmışlardır. Son hâlin en bariz örneği “Fethullah Gülen Hareketi”dir. Bir taraftan, insanlık tarihi boyunca en etkili değer olan “Dini-İslâmı” alet olarak kullanması, diğer taraftan” kapalı-masonik” yapısı, modern propaganda metodlarını çok iyi kullanması, hareketi, 90’lı yıllarda, kisa zamanda, çok büyük güç hâline getirmiştir. Artık karşımızda, sadece “dinî bir cemaat” yoktur. Din silâhını kullanan iktisadî bir güç de mevcuttur. Hem “kapalı”, hem de -kendi arzu ettiği kadar- “açık” ve etkili bu cemaat, elbette gücünü artırmak ve korumak için siyasette de etkili olmak isteyecektir. 2002 de gelen iktidarın, asker, adliye, üniversite, basın ve iş çevrelerindeki zayıflığından istifade ederek, buraları kendi gücüyle dolduracağı intibaını vermiştir. Böylece iktidara bir takım hukukî ve idarî düzenlemeler telkin etmiş, yeni durumu da en iyi şekilde değerlendirerek gücünü daha da artırmıştır. Bu bizi 15 Temmuz’a getirmiştir. Yaşanan büyük tecrübe ve karşılaşılan tehlike, din-cemaat ve siyâset münasebetini sorgulama zaruretini ortaya çıkarmıştır. Ancak meselenin “Fetö”den ibaret olmadığı da görülmüştür. Çünkü, Gülen cemaatinin gücü ve etkisi, evvelce sadece “dinî” olan grupları ayni zamanda birer “holdıng” patronu olmaya özendirmiştir. Böylece gruplar birer “nasihat” meclisi olmaktan çıkmış, ortak menfaatlerin meydana getirdiği birer kapalı yapılar haline gelmiştir. Evet, şirketler, öğretim kurumları, gazete ve televizyonlar görünürdedir, ama grupların esas yapısı kapalıdır, “masoniktir”. Gerek iktisâdî faaliyetlerde, gerekse grubun hukukî çatısı olan vakıf faaliyetlerinde “din duygusu” öne çıkarıldığı için, ayni alanda faaliyet gösteren şahıs veya gruplarla haksız rekabet halindedirler. Kapalı oldukları için toplum içinde adacıklar halinde bulunmaktadır. Bu hal ise hem millî bütünlük ve hem de içtimaî adalet bakımından büyük mahzurlar doğurmaktadır. Siyâset kurumu ise “kitlevî rey” gücüne sahip oldukları ve bu gücün desteğini sağlamak için tavizkâr ve müsamahakâr davranmaktadır. Bu durum da, onların devlet kadrolarında etkin şekilde yer almalarını sağlamaktadır. Mesele “fetö” boyutuna gelince de bu kadrolaşmanın adı “devlete sızma” olmaktadır. Yaşanan büyük tehlike ve geçirilen tecrübe, din-devlet-siyâset-iş hayatı münasebetlerinin yeniden gözden geçirilmesini zaruri kılmıştır. Cumhuriyet ilânından sonra getirilen “lâiklik” ilkesi, çıkarılan “Tevhid-i Tedrisat Kanunu” gibi düzenlemelerin uygulamalardaki aşırılıklara takılmadın, yeniden ihyâsı gerçeği idrak edilmelidir. Dinin, dünyevî her hangi bir menfaat için araç yapılmasının, en başta dinin kendisine zarar verdiği görülmektedir. Medeniyetimizin ihyasına, İslâm âleminin ve insanlığın ihtiyacı göz önünde bulundurularak, dinin birleştiricilik imkânından istifade cihetine gidilmeli, kavga ve rekabet sebebi olmaktan uzak tutulmalıdır. Türk Ocağı İstanbul Şubesi, meseleyi ilim çerçevesinde ve sadece hakikati arama niyet ve gayretiyle, bu konuda aralıklı olarak iki ayrı “Çalıştay” düzenledi. Yapılan konuşmalar, katılımcılar tarafından makaleler haline getirildi ve neticede elinizdeki kitap vücut buldu. Bu faaliyetin gerçekleşmesinde Hars Heyeti üyemiz Prof. Dr. Mustafa Tekin’in disiplinli çalışması ve tâkipçiliği takdire değerdir. Kendisine teşekkür ederiz. Eserin teknik çalışması her zaman olduğu gibi Ötüken Neşriyatın yetkililerinin müsamahası ile Damla Acar ve Ceyhun Durmaz tarafından yapılmıştır. Onlara da teşekkür ederi. Biz bu çalıştaya çok önem verdik. Ancak basımı gecikti. Konu hâlâ gündemde olduğu için, umulur ki faydalı olur.

Dr. Cezmi Bayram

Devamını Oku

E-Kitap: Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyumu

02 Ocak 2020

Balkanlarda Türk Kültürü: Bulgaristan Örneği Uluslararası Sempozyumu 27-28 Eylül 2018 İstanbul / 29 Eylül – 1 Ekim 2018 Bulgaristan

İndirmek İçin Tıklayınız

Devamını Oku

“Türk-Moğol İlişkileri” Paneli

04 Kasım 2019

İstanbul Türk Ocağı olarak Bahçeşehir Üniversitesi ile müştereken, Moğolistan-Türkiye İlişkilerinin 50. Yılı Münasebetiyle düzenlediğimiz “Türk-Moğol İlişkileri” Panelimiz 18 Kasım 2019 Pazartesi günü Bahçeşehir Üniversitesi Beşiktaş Güney Kampüsünde gerçekleşecektir.
Teşriflerinizi bekleriz.

Programımız herkesin katılımına açıktır.

Devamını Oku

DOĞUMUNUN 150. YILINDA TÜRK DÜNYASININ GÖRKEMLİ İÇTİMAȊ SİYÂSȊ HADİMİ AHMET AĞAOĞLU SEMPOZYUMU

21 Ekim 2019

"Doğumunun 150. Yılında Ahmet Bey Ağaoğlu Sempozyumu"

 

   İstanbul Türk Ocağı, Türkiye ve Azerbaycan arasında köprü şahsiyetlerden,  fikir ve siyaset hayatında iz bırakmış Türkçü aydın Ahmet Bey Ağaoğlu'nu doğumunun 150. yılı münasebetiyle Azerbaycan ve Türkiye'de bir dizi faaliyet ile anıyor. Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü, Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü ve TİKA desteğiyle Bakü ve İstanbul'da ortaklaşa  iki sempozyum düzenleniyor.
   Sempozyum'un İstanbul ayağı 21-22 Ekim 2019 (Pazartesi - Salı) Saat 10.00 'da İstanbul Üniversitesi Farabi Avrasya Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi konferans salonunda milli marşların okunmasıyla başlayacaktır.  Siz değerli katılımcımızın teşriflerini bekleriz...
 
İstanbul Türk Ocağı 
 

Devamını Oku

DOĞUMUNUN 150. YILINDA TÜRK DÜNYASININ GÖRKEMLİ İÇTİMAȊ SİYÂSȊ HADİMİ AHMET AĞAOĞLU SEMPOZYUMU

21 Eylül 2019

Türkiye ve Azerbaycan arasındaki köprü şahsiyetlerden,  Türkiye ve Azerbaycan fikir ve siyaset hayatında iz bırakmış Türkçü aydın Ahmet Ağaoğlu, doğumunun 150. yılında Azerbaycan ve Türkiye'de bir dizi faaliyet ile anılıyor. Türk Ocakları İstanbul Şubesi, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Enstitüsü ve Azerbaycan İlahiyat Enstitüsü ile ortaklaşa, TİKA desteğiyle Bakü ve İstanbul'da iki sempozyum düzenleyecek. 
 

Devamını Oku

Uygur Mütefekkirleri Anma Konferansı

29 Nisan 2019

Program için tıklayınız

4. Uygur Mütefekkirleri AnmaKonferansı05 Mayıs 2019 Pazar Saat 11:0011:00 - 11:15: AçılışKonuşmalarıProf. Dr. Alimcan İnayet, Uygur Akademisi Başkanı, Dr. Cezmi Bayram, İstanbul Türk Ocağı Başkanı11:20 - 11:45: Uygur Halkının Vicdanı: Doç. Dr. İlham Tohti / Prof. Dr. Alimcan İnayet11:50 - 12:15: Uygurlar için Kıymetli Bir Hoca: Prof. Dr. Rahile Davut/ Doç. Dr. Rahile Kaşgarlı12:20 - 12:45: Yalkun Ruzive Milli Düşünce / Dr. Mağfiret Kemal Yunusoğlu12:50 - 13:15: Edip Abdulkadir Celaleddin’in Çalışmaları / Dr. Haci Kutluk Kadiri13:20 - 13:40: Abdurehim Heyit’in Çalışmaları / Dr. Ferhat Kurban Tanrıdağlı13:40 - 13:50: Kapanış13:50 - 14:40: Öğle Yemeği2. UygurÖğrenciler ve AydınlarBuluşması05 Mayıs 2019 Pazar Saat 14:40 14:40 - 15:00: Açılış KonuşmalarıProf. Dr. Alimcan İnayet, Uygur Akademisi BaşkanıDr. Abdulhaluk Uygur, SİM Vakfı Başkanı15:00 - 16:20: Eğitim ve İş konusunda Sunumlar ve İstişareler4. Uygur DoppaBayramıEtkinliği05 Mayıs 2019 Pazar Saat 16:2016:20 - 16:30: Açılış KonuşmalarıProf. Dr. Alimcan İnayet, Uygur Akademisi Başkanı16:30 - 16:55: Uygur Kültüründe DoppanınYeri / Abdulhamit Karahan (YTB Uzmanı)17:00 - 18:00: Uygur Doppa Bayramı Sanat Etkinlikleri

Devamını Oku

Sosyal Alanımız

Sosyal Alanlarımızı Takip Edebilir, Bizden Anında Haberdar Olabilirsiniz

Etkinlik Sitelerimiz

www.millimefkuremektebi.com/

Sanat-Edebiyat Heyeti

  Türk Ocakları İstanbul Şubesi tarafından düzenli olarak tertiplenecek kültür -sanat faaliyetleri

İmza Kampanyası

https://www.change.org/tr/kampanyalar/cumhurba%C5%9Fkan%C4%B1-tbmm-t%C3%BCrk-milletini-temsil-eden-t

Hz. Peygamberin Veda Haccı Hutbeleri Sempozyumu ve Hat Sergisi

Hz. Peygamberin Veda Haccı Hutbeleri Sempozyumu ve Hat Sergisi      50. kuruluş yılı dönümünü kutl

100. Yıl Sohbetleri - Hukuk Devleti

YRD. DOÇ.DR. ÖMER AYDIN : “ AKP DENETİMSİZ BİR HUKUK DEVLETİ OLUŞTURMAYA ÇALIŞMAKTADIR ” İstanbul T

Türk Konseyi Sekretaryasını Ziyaret Ettik

İstanbul Türk Ocağı  heyeti,Türk Konseyi Sekretaryası  Proje Direktörü Ramil Hasanaov'i ziyaret etti

10 ARALIK İNSAN HAKLARI GÜNÜNDE RUSYAYI PROTESTO EDİYORUZ.

Yer:Galatasaray Lisesi Önü (Buluşma) Beyoğlu-İstanbul Tarih : 10 Aralık 2015 Saat : 20:00